iškirsti

iškirsti
1 iškir̃sti, ìškerta, iškir̃to 1. tr. nukirsti: Iškirsčiau klevelį ir aržuolėlį, grindyčiau tiltelį per Nemunėlį (d.) Smn. Iškirsk, sūneli, tą putinėlį Vlk. Aš tą dagį iškirsiu, per tvorelę išmesiu Klvr.
iškirstinaĩ adv.: Visus storus ąžuolus jie parduodavo iškirstinai kaimynams . | refl. tr.: Jis išsikirto smagų aržuolaitį BsPIV259.
2. tr. nukirsti visus: Reikės tuos krūmus iškir̃st ir vandenį nuleist Jrb. Ar iškirto tas liepas, kur an dvaro augo? Lp. Ar jau visą mišką iškirtot? Paį. O užaugs užaugs mano brolyčiu, iškirs girio[je] medelius RD161. Paimk kardelį, eik į darželį, iškirsk žalias rūteles JV174. | refl. tr., intr.: Daug šiemet miško išsikir̃to Š. Kad visą savo šilelį išsikir̃stumėm, ir tai nepakaktų medžiagos troboms atsistatyti Š. 3. tr. išžudyti kardu, iššaudyti: Viena kelių rankinių kulkosvaidžių bei šautuvų serija mes juos visus iškirtome . Vyriškius paaugusius iškirto, o žmonas su kūdikiais apkalusys į vergus išvarė S.Dauk. Iškirto ano visą vaiską BsPIII164. Te iškirto brolelius kaip girio ąžuolėlius JD1072. Kam tu iškirtai Vilniaus vaiskelį? JV916. O kulkelės kai bitelės mūs brolelius iškerta LTR. 4. tr. kuo nors smogiant sužeisti: Gaidys iškir̃to kitam gaidžiui akį Š. Ko akių neiškir̃to botagu Prn. Plakinėjo galvijus be reikalo, iškirto karvelei akį M.Valanč. Ant rytojaus Kasiulienė iškirto koją Petrulių gaidžiui, kai tik tasai įlėkė jos daržan V.Krėv. Iškirto žvirblelis pelėdai akį D93. ^ Varnas varnui akies neižkerta DP529. 5. tr. kirviu išraupti, pašalinti: Aš iškirtaũ medį iš šaknų J. Palikęs kojas, einu kirvio atsinešti, kojų iškirsti BM180. Kad išeitų brolelis, išsineštų kardelį, o kad iškirstų muno vargelį iš anytos vartelių StnD20. Ir iškirto lentelę, tik ne mano vargelį JV81. Medis, kursai neneša gero vaisiaus, iškirstas ir ing ugnį įmestas bus BtMt3,10. 6. tr. kertant padaryti (skylę, langą, praėjimą...); kertant nutiesti (kelią...): Pirkia iš karto pasidarė šviesesnė, tartum kas būtų plačius langus iškirtęs J.Avyž. Čia reiks antrą langą iškir̃st, kad būt daugiau šviesos Paį. Iškir̃sk eketę, o paskui varysim gyvulius girdyt Jrb. Kam neiškirtai svirne lango? JV888. | Kelias buvo iškirstas aukštai baltose pajūrio uolose Šlč. Planavas kelias – iškirstas, kap kutarus darė Ad. | refl. intr., tr.: Aš išsikirsčia klėtužėlė[je] langelį LB119. | Nubėgo namon, atsinešė kirvį, išsikirto taką BsPIV88. Norėdamas išsikirsti par abazą lenkų, kliuvo į ranką, ir retsai tarp lietuvių beišsikirto ir į pilį beįejo S.Dauk. 7. tr. kertant išgauti, rasti: Štai ir iškirto aukso žiedelį į devintąją pradalgelę BzF16. Ir iš kurios (žemės) kalnų iškirsi varį Ch5Moz8,9. 8. tr. kertant išrašyti, išgraviruoti: Iškertame toje lentoje tai, ko laikas negali sudildyti . 9. tr. išmušti, pašalinti iš kitų tarpo (žaidžiant): Tu jau iškirstas (išmuštas sviediniu) – išeik! Prn. 10. tr. išgraužti, išnaikinti; išpjauti: Pernai mūsų rugius iškir̃to kirmėlės Srd. Giedra (be lytaus) gali iškirsti sudygusius rugius Šts. Lapė žąsis iškirto Krkl. 11. tr. išplakti, išmušti: Motinos ranka lengvesnė už pamotės: pamotė kartą iškerta diržu – vis lygu, ką motina dešimt Rod. Jam nemenkai davė nugarą iškirst BsPI74. Ir iškirto jį labai skaudžiai per ausis LC1878,15. 12. tr. prk. godžiai išvalgyti: Iškirtaũ visą bliūdą košės Jrb. Argi tu vienas visą bliūdą lapienės ir iškirtai? Paį. Padarbujęs kad sėdos valgyt, tai kelis bliūdus lapienės iškir̃to Rod. 13. intr., tr. smarkiai išeiti, išvažiuoti, pasakyti ar ką kita daryti: Ar jau visi namo iškir̃to? Sv. Važiuok čia, tai tiesiai iškirsì Vrnv. Po viso to protesto ar pamokslo, iškirsto kalbininkų adresu, nesijaučiau nusikaltęs J.Jabl. Lig su Petrauskiu kiti [balsai] neiškirto, neišdainavo Grš. 14. tr., intr. prk. laimėti, išlošti, gauti: Tuomi iškirsiu, jog gausiu gražesnį audimą, nei man namie išaustų V.Piet. Kur jai užu tokio eiti: ji gali sveiką gražų vyrą iškirsti . Susiginčijau, ale ir iškirtaũ Jrb. Tą bylą tai aš iškirsiu Skr. Neiškirtau bylos Asv. Anas iškerta ir iškerta kartoms, kur neturės piningų Šts. | refl. tr.: Ot puikų vyrą Marytė išsikir̃to! Al. 15. tr. prk. iškelti (bylą): Iškirstos jiems bylos dėl jų darbų . 16. tr. prk. staiga, nejučiomis ką padaryti: Buržuazija matė, kad buržuazinės demokratinės laisvės gali iškirsti jai piktą juoką . Dar neužmiršo žmonės Puodžiūnų Antaniuko iškirsto tėvams pokšto A.Vien. Buvau tuomet dvylikos metų, taigi tokio amžiaus, kada lengvai kokią kvailystę iškerti . Jis stengėsi, kad tik kam šunybę iškirstų . Tai štuką iškir̃to! J.Jabl. Na ir iškirto man šposą! Skr. 17. intr. ištikti: Arklys iškirto į zovezdą (pradėjo bėgti šuoliais) Skd. 18. intr. suduoti, užkirsti: Ir iškirtau žirgu per galvelę Vrnv. 19. intr. prk. [i]pajėgti, galėti, įkabinti: Pulkas skriejo, kaip žirgas iškerta, į pilę V.Piet. Jiems buvo įsakyta eiti, kiek iškerta . Lėkė, kaip tik arkliai iškerta Plt. Nešk savo kudašių, kiek tik beìškerti KlvrŽ. Leka arklys, kiek tik iškerta Vvr. Kaip tik iškerta, arklys eina, ir vis dar drožia (muša) Srv. Jėg važiuosi, kiek arklys iškerta, tai ilgai nevažinėsi Ds.
◊ iš kójų iškir̃sti parversti, priversti gultis: Kas galėjo mislyti, kad toks žiogas galėtų tokį vyrą iš kojų iškirsti Skd. Galva pradeda suktis, akyse pažaliuo[ja], nei juste nepajuntu, kaip iškerta iš kojų Skd.
\ kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; pakirsti; parkirsti; perkirsti; piekirsti; prakirsti; prikirsti; sukirsti; užkirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įskirsti — įskir̃sti intr.; I 1. sueižėti, suskeldėti, sudaužėti, supleišėti: Nu karščio molis įskir̃do Varn. Joninikės [bulvės] buvo įskir̃dusios žievė̃s Lk. Įskirdęs akminukas, įskeldėjęs Kos124. 2. J, Š, NdŽ suskilti, sutrūkti (apie odą): Įskir̃do mum ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirsti — iškir̃sti vksm. Iškir̃sti krūmus, brūzgýnus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškapoti — tr. 1. iškirsti: Tėvas gaidžius iškapojo, ant veselijos gatavojo LTR. Užvajavojo Rygos miestelį ir iškapojo didį vaiskelį StnD24. Ko kirviai neišmušė, kardai neiškapojo, šyvi žirgai išmindė V.Krėv. ║ išskinti: Reikės pavasarį iškapoti čia visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirsdinti — iškir̃sdinti 1. cur. 1 iškirsti 1: Kam iškir̃sdinai mišką? JI(gale),XVI. Iškir̃sdinęs miškelį, dabar pievas sausindina Š. Aš padirbdinsu naują kirvelį, iškirsdinsu vyšnių sodelį Lkv. 2. refl. cur. 1 iškirsti 6 (refl.): Išsikirsdinčiau aukštam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirtinti — iškir̃tinti 1. cur. 1 iškirsti 2: Petras mišką iškirtino J.Jabl. Iškir̃tinau medę J. Aš pavadinsu tris jaunus bernelius, aš ir iškirtinsu tą viešnynelį (d.) Plt. 2. cur. 1 iškirsti 6: Iškirtino tretį langą M.Valanč. kirtinti; iškirtinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paiškirsti — paiškir̃sti (dial.) tr. iškirsti: Čia visas miškas paiškirstas Švnč. kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; pakirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakirsti — 1 prakir̃sti, pràkerta, prakir̃to 1. tr. prakapoti, praskaldyti: Nuėjęs prakir̃stum kelis pagalius malkų nors tam kartuo Trg. Prakirsk kokių pagalių, tai išvirsiu Sdk. Prakir̃sk pietums malkų Jrb. | refl. tr.: Da reiks malkų prasikir̃st Krk. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įskirdimas — įskirdìmas sm. (2) 1. NdŽ → įskirsti 1. 2. DŽ1 → įskirsti 3. 3. NdŽ įskirdusi vieta: Reik anuoti kamieną drėgnu šepečiu teip, idant nė kerpių, nė įskirdimų, nė apmirusios žievės neliktų S.Dauk. skirdimas; įskirdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkirsti — 1 antkir̃sti, añtkerta, antkir̃to (ž.) 1. tr. dalgiu kertant (pjaunant), rasti: Rasi antkirsi aukso žiedelį dešimtoje pradalgėje TDrVII16. 2. tr. kišti ant ko nors: Stovi, nosį antkir̃tusys (antkišusys), veizas, ką aš dirbu Šts. 3. intr. bėgant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirsti — 1 apkir̃sti, àpkerta, apkir̃to 1. tr. apkapoti aplinkui: Medį apkir̃to aplink, ir nudžiūvo Prn. Nedaug apkirtaũ, bus sunku nupjauti Ktk. Vėjas iškela àpkirstą (apkapotomis šaknimis) eglę, išrauna laukan Šts. Akmenį apkir̃sti KI190. 2. tr. šiek …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”